Băh-mā-cŏng-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Băh-mā-cŏng-uòng (白馬尊王), bô hô̤ lā̤ Băh-mā-săng-lòng (白馬三郎), sê Hók-ciŭ-nè̤ng sáng gì siŏh ciáh sìng.

Băh-mā-cŏng-uòng gì kī-nguòng ô 2 ciáh ìng-ŭk: siŏh ciáh sê Mìng-uŏk guók-uòng Cĕu Tīng gì dâ̤ săng ciáh giāng, siŏh ciáh cêu sê Kăi-mìng-séng-uòng Uòng Sīng-dĭ. Gáu-muōi-lāu Hók-ciŭ-nè̤ng ciŏng 2 ciáh sìng hông-siŏh-dŏi kó̤.