Bĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bĭng

Bĭng(冰) sê găk 0 °C ī-hâ ngĭk có̤ gó-táicūi. Bĭng găk Dê-giùcūi-sùng-kuàng gâe̤ng ké-hâiu gà̤-dēng gì cáuk-ê̤ṳng iā dê̤ṳng-iéu.Ĭ â̤ biéng Suók-huă(雪花)、Pâu(雹) hĕ̤k-ciā Sŏng(霜).