跳至內容

Buŏk-hāi-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Buŏk-hāi-guók

Buŏk-hāi-guók (渤海國, Dièu-siēng-ngṳ̄: 발해) iâ hô̤ lā̤ Cīng-guók (震國, 진국), sê Dièu-siēng gâe̤ng Muāng-ciŭ lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh guók-gă. Gŏ̤-guó-là̤ ké̤ṳk Sĭng-lò̤ miĕk-uòng ī-hâiu, ô siŏh buô-hông gì Gŏ̤-guó-là̤ nè̤ng cāu kó̤ Muāng-ciŭ, gâe̤ng hŭ-uái gì nè̤ng cà̤ gióng-lĭk Buŏk-hāi-guók. Buŏk-hāi nàng biĕng sê Tūng-ék Sĭng-lò̤, ciā sì-dâi ké̤ṳk Hàng-guók hŏk-ciā hô̤ Nàng-báe̤k-guók.

Buŏk-hāi găk 926 nièng ké̤ṳk Kié-dăng miĕk dâi.