跳至內容

Gŏ̤-guó-là̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gŏ̤-guó-là̤ (Goguryeo) có̤i giòng-duâi gì sì-gĭ (476 nièng) gì bēng-dù

Gŏ̤-guó-là̤ (高句麗, Dièu-siēng-ngṳ̄: 고구려) sê Dièu-siēng buáng-dō̤ gô-dā̤ gì guók-gă, iâ sê Dièu-siēng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng Săng-guók Sì-dâi gì săng ciáh guók-gă cĭ ék.

Gŏ̤-guó-là̤ găk 668 nièng ké̤ṳk Dòng-dièu, Sĭng-lò̤ lièng-gŭng chók-bĭng miĕk dâi. Ô gì guók-mìng ké̤ṳ Dòng-dièu niăh kó̤ Dṳ̆ng-guók; ô gì cāu kó̤ Muāng-ciŭ, gâe̤ng hŭ-uái gì nè̤ng cà̤ gióng-lĭk Buŏk-hāi-guók; gó ô gì làu diŏh nguòng-dê, biéng siàng gĭng-dáng Dièu-siēng-cŭk gì cū-cŭng.