Céng-huá

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Céng-huá (進化), iâ hô̤ lā̤ iēng-huá (演化), diŏh sĕng-ŭk-hŏk diē-sié sê cī cṳ̄ng-gùng diē-sié gì mì-diòng séng-câung diŏh sié-dâi cĭ găng gì biéng-huá.

Céng-huá-lâung có̤i cā sê Ĭng-guók kuŏ-hŏk-gă Charles Darwin tì-chók gì.