Cṳ̀-tiék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cṳ̀-tiék

Cṳ̀-tiék (磁鐵), iâ hô̤ lā̤ cṳ̀-siŏh (磁石), sê siŏh cṳ̄ng ô tiĕng-iòng cṳ̀-séng gì nó̤h, ciō-iéu sìng-hông sê sé-iōng-huá săng-tiék.

Tiĕng-iòng gì cṳ̀-siŏh hô̤ lā̤ hiék-siŏh (熁石). Gô-dā̤ gì lò̤-buàng cêu sê kĕk hiék-siŏh có̤ gì.