跳至內容

Lò̤-buàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lò̤-buàng

Lò̤-buàng (羅盤) iâ hô̤ lā̤ lò̤-gĭng (羅經) hĕ̤k-ciā cī-nàng-cĕng (指南針), sê siŏh cṳ̄ng â̤ cī chók huŏng-hiónggă-sĭ-huă, găk lṳ̄-iù gì sèng-âu cáuk-ê̤ṳng iā duâi.

Lò̤-buàng iâ sê Dṳ̆ng-guók gô-dā̤ „Sé duâi huák-mìng“ cĭ ék.