C ngṳ̄-ngiòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

C ngṳ̄-ngiòng sê 1 cṳ̄ng piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng, 1972 nièng iù Dĕng-nì-sṳ̆ Lĭk-chiĕ (Dennis Ritchie) găk Unix chŏ̤-cáuk hiê-tūng gà̤-dēng siék-gié chók-lì gì. Gĭng-dáng-nĭk gì C ngṳ̄-ngiòng ī-gĭng huák-diēng siàng kuá bìng-dài gì piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng, īng-hiōng lāu gì-tă cêng sâ̤ ngṳ̄-ngiòng, chiông C++, Java, C# dēng-dēng.

C ngṳ̄-ngiòng gì sāi-ê̤ṳng iā lìng-uăk, pī-ṳ̀-gòng, char lôi-hìng gì biéng-liông â̤-sāi dáung có̤ int lôi-hìng, sêng-cé â̤ kĕk cī-cĕng (pointer) dēng dă̤-gék huŏng-sék huōng-ông nô̤i-còng.

Â-dā̤ gì dô̤i-mā hô̤ lō̤ "Hello World", sèu-sèu sê nè̤ng kī-chiū ŏ̤h C ngṳ̄-ngiòng gì tàu-tàu ciáh tiàng-sê̤ṳ.

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}