Java

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Java sê 1 cṳ̄ng méng-hióng dó̤i-chiông gì kuá-bìng-dài piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng, iù Sun Mì-hiê-tūng gŭng-sĭ găk 1990 nièng-dâi cā-gĭ kŭi-huák gì. Java gì ngṳ̄-huák gâe̤ng C, C++ chă-bók-dŏ̤, dáng-sê dó̤i-chiông muò-hìng gá gāng-dăng, dó̤i diêng-nō̤ gì dā̤-cèng chŏ̤-cáuk iâ bī-gáu ciēu.

Â-dā̤ sê Java gì "Hello World" dô̤i-mā.

 // Hello.java
 public class Hello {
     public static void main(String[] args) {
         System.out.println("Hello, World!"); 
     } 
 }