跳至內容

Chiáh-dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dê-dù dâi-dŏng gì è̤ng siáng cêu sê chiáh-dô̤

Chiáh-dô̤ (赤道) sê cī dê-giù biēu-méng gì siŏh dók gṳ̆ng dê-giù cê̤ṳ-diōng gì sèng-âu uâ chók lì gì siŏh dèu ciŭ-dòng có̤i dòng gì hī dèu ièng-ciŭ-siáng. Chiáh-dô̤ báe̤k-biĕng hô̤ lā̤ báe̤k-buáng-giù, nàng-biĕng hô̤ lā̤ nàng-buáng-giù. Gì-tă giàng-sĭng gâe̤ng tiĕng-tā̤ iâ ô ciŏng-uâng gì chiáh-dô̤.