Chié-ìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chié-ìng

Chié-ìng (刺仁), sê siŏh-cṳ̄ng cūi-guō. Êsŏngdiĕng. Ngă̤-ngă̤ ô chié, gó-cṳ̄ gó̤ ciā miàng.