跳至內容

Chiēng-cāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nè̤ng gì chiēng-cāi. Iêu-biĕng gáu cō̤-biĕng: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-ciā, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe̤ng muōi-chiēng-cāi.

Chiēng-cāi (掌指, iâ ô nè̤ng tĕ̤k ciēng-cāi), iâ̤ hô̤ lā̤ chiū-cāi (手指), chiū-chiēng-cāi hĕ̤k-ciā chiū-ciōng-cāi (手掌指), sê chiū có̤i sèng-dāu gì buô-ôi. Nè̤ng gì chiēng-cāi ô ngô ciáh: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-cāi, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe̤ng muōi-chiēng-cāi.