Chiū-cī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dái chiū-cī gì chiū

Chiū-cī (手指) sê kĕk gĭng-sṳ̆k hĕ̤k-ciā cōng có̤ gì siŏh cṳ̄ng nâung gì kuàng-kuàng, dái chiēng-cāi gà̤-dēng.

Gĭng-dáng siâ-huôi gì nè̤ng giéng-gáe̤k chiū-cī sê ái-cìng gì chiông-cĭng. Ék-buăng lì gōng, dái ùng-mìng-cāi dâi-biēu ī-gĭng giék-huŏng, dái dâi-dŏng-cāi dâi-biēu găk lā̤ dàng-liông-ái, dái muōi-cāi dâi-biēu mâ̤ siŏng dàng-liông-ái.

Diŏh Gū Lò̤-mā gì sèng-âu, chiū-cī táu-dā̤ mò̤ sié-nó̤h ái-cìng gì é-sé̤ṳ; găk hī sèng-âu, nâ ô ô guòng-lĭk gì nè̤ng cá â̤ dé̤ṳng dái ciā nó̤h.