Chiēng-gák

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Chiēng-gák

Chiēng-gák (掌甲) sê nè̤ng chiēng-cāi sèng-dāu gì gáe̤k-cék-cèng. Buóh kă-cāi sèng-dāu gì gák hô̤ lā̤ „kă-gák“ (骹甲).