跳至內容

Chiēng-gák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiēng-gák

Chiēng-gák (掌甲, iâ ô nè̤ng tĕ̤k ciēng-gák) sê nè̤ng chiēng-cāi sèng-dāu gì gáe̤k-cék-cèng. Buóh kă-cāi sèng-dāu gì gák hô̤ lā̤ „kă-gák“ (骹甲).