Kă-cāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kă-cāi

Kă-cāi (骹趾) sê nè̤ng có̤i muōi-muōi gì buô-ôi. Gâe̤ng chiēng-cāi siŏh iông, ciáng-siòng gì nè̤ng kă-cāi iâ ô ngô ciáh. Kă-cāi diŏh nè̤ng giàng-diô gì sèng-âu cáuk-ê̤ṳng siŏng-dŏng dâe̤ng-iéu.