跳至內容

Chiū-ló̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ĭ-sĕng sāi gì chiū-ló̤h

Chiū-ló̤h (手絡), iâ hô̤ lā̤ chiū-ták (手搨) hĕ̤k-ciā chiū-tó̤ (手套), sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ ló̤h chiū gì nó̤h. Puòi gì chiū-ló̤h céng-tiĕng ló̤h lā̤ â̤ bō̤ niōng. Ĭ-sĕng dâe̤ng chiū-sŭk gì sèng-âu iâ â̤ dái chiū-ló̤h, ciŏng-uâng chiū mâ̤ giê lă-că.