Chiŭ-chiŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dĕ̤ng-kiĕ tàu-dīng ô 10 dèu chiŭ-chiŭ, 8 dèu dōi, 2 dèu dòng.

Chiŭ-chiŭdông-ŭk sĭng-tā̤ gì siŏh cṳ̄ng ké-guăng, ná̤eng-náe̤ng dòng-dòng gì, bī-gáu gĭng-siòng chók-hiêng diŏh niōng-tā̤ dông-ŭk sĭng-tā̤. Chiŭ-chiŭ ék-buăng sê dò̤ gāng-gáuk ciŭ-ùi kuàng-gīng hĕ̤k-chiā niăh nó̤h sāi gì.