跳至內容

Ciá-tàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciá-tàu

Ciá (漈), iâ hô̤ lō̤ ciá-tàu (漈頭) hĕ̤k-chiā bŭk-buó (瀑布), sê ò̤ hĕ̤k-ciā kă̤ gĭng-guó ò̤-sùng duâng-méng gì sèng-âu dĭk-dĭk-sék téng gà̤-dēng dâung giâ lì gì cūi-làu. Mìng-dĕ̤ng dê-kṳ̆ ô cêng sâ̤ sāi ciá có̤ miàng-cê gì dê-miàng, chiông Īng-tái gì Băh-ciá-gău (百漈沟), Bìng-nàng gì Ciá-tàu-chŏng (漈頭村), Ciŭ-nìng gì Gāu-lṳ̀ng-ciá (九龍漈) gâe̤ng Gèng-ciá-tàu (高漈頭), dēng-dēng.