Ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gă-nā-dâi Alberta-sēng gì Báe̤k Saskatchewan Ò̤

Ò̤ (河), iâ hô̤ lā̤ gĕ̤ng (江), sê tiĕng-iòng gì duâi cūi-dô̤. Ò̤ kī-tàu gì dê-huŏng ô kō̤-nèng sê hĕ̤k-ciā cuòng; iâ ô kō̤-nèng sê gūi dèu nâung gì cūi-dô̤, ciŏng-uâng gì cūi-dô̤ hô̤ lā̤ kă̤ (溪). Duâi buô-hông gì ò̤, ò̤-cūi â̤ làu gáu hāi-iòng diē-sié kó̤. Iâ ô ò̤ gì ò̤-cūi có̤i-muōi ng-sê làu kó̤ hāi-iòng, cuòi cêu sê nô̤i-làu-ò̤ (內流河). Ô gì nô̤i-làu-ò̤ sê làu gáu nô̤i-làu-hù diē-sié kó̤; ô gì chiông Tarim Ò̤ ciŏng-uâng, có̤i-cṳ̆ng diŏh să-mŏ̤h diē-sié biéng mò̤ gó̤.

Diŏh ciáng-siòng gì cìng-huóng â-dā̤, ò̤-cūi â̤ ièng ò̤-gièng làu. Ô gì sêng-âu ĭng-ôi dáung guó duâi gì ṳ̄ hĕ̤k-ciā gì-tă gáuk-cṳ̄ng cìng-huóng, ò̤-cūi â̤ chiĕu-guó ciáng-siòng gì cūi-ôi, ciŏng ò̤-gièng biĕng-dău gì dê-huŏng mĭh gó̤, cuòi cêu sê có̤-cūi-dâung, iâ hô̤ lā̤ huák-kă̤-cūi.

Ò̤ ciā sṳ̀ găk gô-dā̤ ék-buāng nâ cī Uòng-ò̤; gĕ̤ng ciā sṳ̀ ék-buāng nâ cī Diòng-gĕ̤ng. Gì-tă gì ò̤ dŭ hô̤ lā̤ sié-nó̤h cūi sié-nó̤h cūi, pī-ṳ̀ gōng „Mìng-gĕ̤ng“ (閩江) găk gô-dā̤ cêu hô̤ lā̤ „Mìng-cūi“ (閩水).

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ò̤ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.