Dài-uăng Hāi-hiĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dài-uăng Hāi-hiĕk

Dài-uăng Hāi-hiĕk (臺灣海峽), gāng-chĭng Dài-hāi (臺海), Mìng-nàng-nè̤ng gó̤ ĭ Ŭ-cūi-gău (烏水溝), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hók-gióng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Dài-uăng-dō̤ cĭ găng gì siŏh ciáh hāi-hiĕk.