Dê-dù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sié-gái dê-dù

Dê-dù (地圖) sê cī áng ék-dêng gì só-hŏk huŏng-huák, ciŏng dê-giù hĕ̤k-ciā gì-tă sĭng-giùcê̤ṳ-iòng hiêng-chiông gâe̤ng siâ-huôi hiêng-chiông tŭng-guó gái-guák gâe̤ng hù-hô̤ sáuk-siēu uâ gáu bàng-miêng gà̤-dēng gì dù-hìng.