Dòng-ìng-gă̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Dòng-ìng-gă̤ (唐人街), bô hô̤ lā̤ Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Dṳ̆ng-guók-siàng (中國城), sê cī Huà-ìng Dê-kṳ̆ cĭ nguôi gì Huà-ìng cê̤ṳ-gṳ̆-kṳ̆.