Dṳ̆ng-ĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-ĭ (中醫) sê siŏh cṳ̄ng Dṳ̆ng-guók diòng-tūng gì ĭ-hŏk.