Dṳ̆ng-céng-kṳ̆ (Giĕ-lè̤ng-chê)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-céng-kṳ̆ (中正區) sê Dài-uàng Giĕ-lè̤ng-chê gì siŏh ciáh kṳ̆, găk Giĕ-lè̤ng-chê dṳ̆ng-sĭng dĕ̤ng-báe̤k, Giĕ-lè̤ng-gē̤ng dĕ̤ng-méng, sê Giĕ-lè̤ng-chê céng-hū gì sū-câi.