Dṳ̆ng-săng-kṳ̆ (Giĕ-lè̤ng-chê)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hū-giāng-săng (虎仔山) gà̤-dēng gì „KEELUNG“ Ĭng-ùng dê-biĕu-bà̤

Dṳ̆ng-săng-kṳ̆ (中山區) sê Dài-uàng Giĕ-lè̤ng-chê gì siŏh ciáh kṳ̆, găk Giĕ-lè̤ng-chê báe̤k-buô, Giĕ-lè̤ng-gē̤ng să̤-ngâng, gē̤ng-kṳ̆ cuō-iéu siék-siĕ duâi-buô-hông găk cī bĭh kṳ̆.