跳至內容

Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng gì gŭng-gì
Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng gì gŭng-hŭi

Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng (中國人民解放軍) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì buô-dôi, diŏh 1927 nièng 8 nguŏk 1 hô̤ iù Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng sìng-lĭk.