跳至內容

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
中国共产党
Cūng-cṳ̆-gé Sĭk Gê̤ṳng-bìng
Gióng-lĭk-ciā Dìng Dŭk-séu, Lī Dâi-chiĕu
Kēu-hô̤ "Ôi ìng-mìng hók-ô"
Gióng-lĭk 1921 nièng 7 nguŏk 23 hô̤​ (102 nièng ī-sèng)​ (1921-07-23)
Cĭ-sèng Dṳ̆ng-guók Siâ-huôi-dōng
Cūng-buô  Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭng-chê Să̤-siàng-kṳ̆ Dṳ̆ng-nàng-hāi
Bó̤-cāi Ìng-mìng Nĭk-bó̤
Chĭng-nièng cū-cék
Dōng-uòng  (2021) 95,148,000
é-sék hìng-tái Dṳ̆ng-guók Dĕk-sáik Siâ-huôi-ciō-ngiê
Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê
Marx-Lenin-ciō-ngiê
Mò̤ Dĕk-dŭng sŭ-siōng
Dâing Siēu-bìng lī-lâung
Săng ciáh dâi-biēu
Kuŏ-hŏk huák-diēng-guăng
Sĭk Gê̤ṳng-bìng sŭ-siōng
Guók-nô̤i lièng-mèng Tūng-ék Ciéng-siáng
Guók-cié lièng-mèng IMCWP
ICS (defunct)
Ngàng-sáik      è̤ng-sáik
Dōng-gŏ̤ "Guók-cié-gŏ̤"
Ciòng-guók Ìng-dâi
2,089 / 2,947
Ciòng-guók Ìng-dâi Siòng-ūi-huôi
116 / 168
Ciòng-guók Céng-hiĕk Siòng-ūi-huôi
99 / 544
Sēng-ngék céng-hū siū-diōng
240 / 264
Dōng-gì
Uōng-câng
cpc.people.com.cn

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng (中國共產黨) gāng-chĭng Dṳ̆ng-gê̤ṳng (中共), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók mì-ék siŏh ciáh hăk-huák gì cĭk-céng-dōng.

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk 1921 nièng 7 ngŏk 23 hô̤ diŏh Siông-hāi sìng-lĭk, ô 13 ciáh Dṳ̆ng-guók dâi-biĕu gâe̤ng 2 ciáh ngôi-guók-nè̤ng chăng-gă ciā huôi-ngiê. Gáu-muōi-lāu chăng-gă gì nè̤ng dâi-dŏng mò̤ siŏh ciáh â̤ gé ciā huôi sê 7 ngŏk gì diê siŏh nĭk kăi gì, cêu ciŏng 7 ngŏk 1 hô̤ dêng có̤ gióng dōng gī-niêng-nĭk.

1931 nièng, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gióng-lĭk Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók puái buô-dôi kó̤ páh, có̤i-cṳ̄ng Gê̤ṳng-sāng-dōng ké̤ṳk ĭ páh suŏ gò̤, 1934 nièng cāu kó̤ Iòng-ăng. Káung-nĭk Ciéng-cĕng gì sèng-âu Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū hăk-cáuk, cê-gă gì buô-dôi gāi-miàng hô̤ lā̤ Báik-lô-gŭng. Káung-nĭk Ciéng-cĕng cĭ hâiu mò̤ niŏh òng cêu huák-sĕng nô̤i-ciéng. 1949 nièng, Gê̤ṳng-sāng-dōng ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dṳ̆k kó̤ Dài-uăng, găk Báe̤k-gĭng lêng lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū.

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng giĕng-tì siâ-huôi ciō-ngiê cié-dô, sê gĭng-dáng 9 ciáh siâ-huôi ciō-ngiê guók-gă gì cĭk-céng-dōng cī ék. Gŏng-gé̤ṳ gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng-ciŏng giĕ-dêng, ĭ gì cī-dô sṳ̆-siōng ô: Marx-Lenin ciō-ngiê, Mò̤ Dĕk-dŭng sṳ̆-siōng, Dâing Siēu-bìng lī-lâung, Săng ciáh dâi-biēu, Kuŏ-hŏk huák-diēng-guăng gâe̤ng Sĭk Gê̤ṳng-bìng sṳ̆-siōng.