Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng gì dōng gì
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng gì dōng hŭi

Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng (中國國民黨) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì siŏh ciáh céng-dōng, 1919 nièng, iù Sŏng Dṳ̆ng-săng gióng-lĭk.