跳至內容

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-gŭng (中華民國國軍) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì buô-dôi. Ĭ có̤i cā miâng-cê sê Guók-mìng Gáik-mêng-gŭng (國民革命軍), diŏh 1923 nièng sìng-lĭk, sê Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng guāng gì; 1947 nièng gŏng-gé̤ṳ «Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hièng-huák», gāi-miàng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-gŭng, iù Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dĭk-ciék guāng.