Dṳ̆ng-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dṳ̆ng-săng kō̤-nèng cī:

  1. Sŏng Dṳ̆ng-săng
  2. Dṳ̆ng-săng-chê, Guōng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh chê.
  3. Dṳ̆ng-săng-guók, Dṳ̆ng-guók Chŭng-chiŭ Sì-dâi gì siŏh ciáh guók-gă.
  4. Dṳ̆ng-săng-kṳ̆ (Dài-báe̤k-chê), Dṳ̆ng-guók Dài-uăng Dài-báe̤k gì hèng-céng Dăng-ôi.
  5. Dṳ̆ng-săng-kṳ̆ (Dâi-lièng-chê), Dṳ̆ng-guók Lièu-nìng Dâi-lièng gì hèng-céng Dăng-ôi.
  6. Dṳ̆ng-săng-kṳ̆ (Giĕ-lè̤ng-chê), Dṳ̆ng-guók Dài-uăng Giĕ-lè̤ng gì hèng-céng Dăng-ôi.
  7. Dṳ̆ng-săng Uòng-guók, Liù-giù lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh guók-gă.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.