跳至內容

Dṳ̆ng Mī-ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ng Mī-ciŭ

Dṳ̆ng Mī-ciŭ (中美洲) sê siŏh ciáh dê-lī gái-niêng, cī lièng-giék Báe̤k Mī-ciŭ gâe̤ng Nàng Mī-ciŭdê-hiĕk, sṳ̆k Báe̤k Mī-ciŭ. Gĭng-dáng Dṳ̆ng Mī-ciŭ ô 7 ciáh guók-gă.