Delta

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Delta uc lc.svg
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσ Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Ī-gĭng mò̤ sāi gì cê-mō̤
Ϝ Ϛ Ͱ Ϻ Ϙ Ͳ Ϸ

Delta, duâi-siā siā có̤ Δ, siēu-siā siā có̤ δ, sê Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ gì dâ̤ 4 ciáh cê-mō̤, diŏh Gamma gì piăng-âu gâe̤ng Epsilon gì sèng-dău.