跳至內容

Diéu-ngṳ̀-dài Liĕk-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diéu-ngṳ̀-dài Liĕk-dō̤

Diéu-ngṳ̀-dài Liĕk-dō̤ (釣魚臺列島), găk Nĭk-buōng hô̤ lā̤ „Ciĕng-gó̤h Liĕk-dō̤“ (尖閣列島), sê Tái-bìng-iòng dài-dŏng gì siŏh cī gùng-dō̤, hiêng-câi iù Nĭk-buōng sĭk-cié kóng-cié (實際控制). Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, Dài-uăng gâe̤ng Nĭk-buōng dŭ sŏng-chĭng (宣稱) dó̤i ĭ ô ciō-guòng (主權).

Gái-káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]