Tái-bìng-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tái-bìng-iòng

Tái-bìng-iòng (太平洋) sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-iòng. Ĭ să̤-biĕng sê Ā-ciŭ gâe̤ng Dâi-iòng-ciŭ, báe̤k-biĕng sê Ā-ciŭ gâe̤ng Báe̤k Mī-ciŭ, dĕ̤ng-biĕng sê Báe̤k Mī-ciŭ gâe̤ng Nàng Mī-ciŭ, nàng-biĕng sê Nàng-bĭng-iòng.

Tái-bìng-iòng gó â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Tái-bìng-iòng gâe̤ng Nàng Tái-bìng-iòng 2 ciáh dâi-iòng.