Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Dê-dù gà̤-dēng uòng-sáik buô-hông sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k.

Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆kDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók sū lī-dê gì dê-kṳ̆, dáng-sê mò̤ bău-guák Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng. Ng-sāi áng cê-méng kó̤ lī-gāi "Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k", ĭng ciā kái-niêng ék-buăng sê ôi lāu kṳ̆-biék Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sū lī-dê gì Dài-uàng, Pàng-hù, Gĭng-muòng gâe̤ng Mā-cū, gó-chṳ̄, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k iâ bău-guák Hāi-nàng.


Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sēng-ngék Hèng-céng-kṳ̆
Sēng  : Ăng-hŭi | Ciék-gŏng | Chĭng-hāi | Găng-sé̤ṳk | Gék-lìng | Gói-ciŭ | Gŏng-să̤ | Gŏng-sŭ | Guōng-dĕ̤ng | Hāi-nàng | Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng | Hók-gióng | Hù-báe̤k | Hù-nàng | Hùng-nàng | Lièu-nìng | Ò̤-báe̤k | Ò̤-nàng | Săng-dĕ̤ng | Săng-să̤ | Sé-chiŏng | Siēng-să̤ | Dài-uăng (hṳ̆-siék, sĭk-cié mò̤ kóng-cié)1 Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók guók-gì

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók guók-hŭi
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆  : Guōng-să̤ | Nìng-hâ | Nô̤i Mūng-gū | Să̤-câung | Sĭng-giŏng
Dĭk-hăk-chê  : Báe̤k-gĭng | Siông-hāi | Tiĕng-cĭng | Tṳ̀ng-kéng
Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆  : Hiŏng-gē̤ng | Ó̤-muòng
1: cŭ-uái kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Dài-uàng ông-tà̤ gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók.