Diòng-tūng Háng-cê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diòng-tūng Háng-cê diē-sié „Háng-cê“ ciā 2 cê

Diòng-tūng Háng-cê (傳統漢字) sê Háng-cê ciō-iéu tā̤-hiê cĭ ék, iâ sê Háng-cê lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng sāi gì có̤i òng gì siŏh cṳ̄ng Háng-cê. Cī cṳ̄ng cê diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k hô̤ lā̤ Huàng-tā̤-cê (繁體字), diŏh Dài-uăng hô̤ lā̤ Ciáng-tā̤-cê (正體字) hĕ̤k-ciā Guók-cê (國字).

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]