Duang

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Duang" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "⿱成龍", dók cŭ-uái.
Uōng-mìng huák-mìng gì „Duang“ cê.

Duang (tĕ̤k: duăng, Háng-ngṳ̄ Pĭng-ĭng: duāng; Ció-ĭng Hù-hô̤: ㄉㄨㄤ) sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók gì uōng-cié-uōng-lô sṳ̀-ngṳ̄. Ciā sṳ̀ sê téng Hiŏng-gē̤ng mìng-sĭng Sìng-lṳ̀ng (成龍) gì „bá-uòng sā̤-huák-cūi“ (霸王洗髮水) guōng-gó̤ diē-sié lì gì, dò̤ lì hìng-ṳ̀ng siŏh ciáh dâe̤ng-cáuk gì dĕk-háu puói-ĭng, cī siŏh hâ céu dăk gáu gì dĕk-sṳ̀ háu-guō.