Gùng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Siŏh ciáh sê̤ṳng gùng gì nṳ̄-gái
The Evoltion of the skirt, Harry Julius, 1916

Gùng(裙) sê siŏh cṳ̄ng ké̤ṳk nṳ̄-gái sê̤ṳng gì ĭ-siòng, sê̤ṳng iĕu gì â-dā̤.