Nṳ̄-gái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nṳ̄-gái (女界) sê cī chĭ-séngìng-lôi.

Dùng-nièng hĕ̤k chĭng-siéu-nièng nièng-lìng găi-dâung gì nṳ̄-gái, hô̤ cṳ̆-niòng-giāng. Cṳ̆-niòng-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, ék-buăng sê săng-giāng-hâiu, cêu gó̤ ĭ nṳ̄-gái. Nièng-lìng gái duâi nék-giāng â̤ gó̤ cṳ̆-niòng-nè̤ng.