跳至內容

Genghis Khan

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Genghis Khan

Genghis Khan (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, 1162 n. - 1227 n. 8 ng. 25 h.) miàng Temüjin (ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ), sê Mùng-gū Dá̤-guók gì gióng-lĭk-ciā.

Ĭ găk 1206 nièng tūng-ék Mùng-gū, cê̤ṳ-chĭng Genghis Khan, é-sé̤ṳ sê „Dâi-hāiKhan“. Gáu-muōi-lāu páh Să̤-hâ gâe̤ng Gĭng-guók, miĕk Să̤-lièu, bô puái buô-dôi hióng să̤ páh, miĕk lâi iā sâ̤ guók-gă, tié-lāu páh gáu gĭng-dáng Ó̤-dê-léDonau Ò̤ biĕng-dău.

1227 nièng, ĭ dái bĭng kó̤ páh Să̤-hâ, bău-ùi hiā guók gì siū-dŭ. Cêu găk Să̤-hâ buóh siōng dàu-hòng cĭ sèng, Genghis Khan bâng-sī. Mùng-gū nè̤ng dĕk-lìng-é ng-niông Să̤-hâ nè̤ng báik ciā dâi-gié. Mò̤-niŏh-òng Să̤-hâ hióng Mùng-gū dàu-hòng.

Genghis Khan gì hâiu-dâi Kublai găk 1271 nièng gāi guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dâi-nguòng, gióng-lĭk Nguòng-dièu. Ké̤ṳk ĭ siông miêu-hô̤ Tái-cū (太祖), ié-hô̤ Séng-ū Huòng-dá̤ (聖武皇帝).