跳至內容

Hāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hāi

Hāi (海) sê gâe̤ng dâi-iòng lièng siŏh dŏi gì duâi miêng-cékgèng-cūi-kṳ̆. Ô gì mò̤ gâe̤ng dâi-iòng lièng siŏh dŏi gì iā duâi gì nô̤i-lṳ̆k gèng-cūi-hù, iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ hāi.

Hāi gâe̤ng dâi-iòng tŭng-chĭng hāi-iòng. Dê-giù biēu-méng 71% gì miêng-cék sê hāi-iòng.