Gié-tiàng-chiă

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gié-tiàng-chiă

Gié-tiàng-chiă (計程車) iâ hô̤ lā̤ chók-cŭ-chiă (出租車), sê siŏh cṳ̄ng áng giàng gì diô huông gâe̤ng gê̤ṳng siŭ-hié gì chiă, ék-buăng sê ké-chiă.