跳至內容

Gregor Mendel

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gregor Mendel

Gregor Mendel (1822 n. 7 ng. 20 h. - 1884 n. 1 ng. 6 h.) sê Ó̤-dê-lé gì siŏh ciáh sĕng-ŭk-hŏk-gă. Ĭ sê có̤i cā huák-hiêng gĭ-ĭng gì nè̤ng, dó̤i sĕng-ŭk gì mì-diòng-hŏk góng-hióng iā duâi.