Guók-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Guók-ngṳ̄ (國語) sê cī siŏh ciáh guók-gă diŏh ché̤ṳ-lī nô̤i-buô céng-dê gâe̤ng ngôi-gău diòng-hăk sāi gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng. Ô gì sèng-âu cī dâi-biēu siŏh ciáh guók-gă gì ngṳ̄-ngiòng.

Diŏh Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng), guók-ngṳ̄ ék-buăng cī Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄, hiā uâ ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók hô̤ lā̤ „Pū-tŭng-uâ“, sê Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]