Hák-chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hák-chê

Hák-chê (喝嚏, 䶎䶑 hĕ̤k-ciā 呵市) sê siŏh cṳ̄ng hŭ-ngék-dô̤ gì dŏk-huák céng-cáung. siêu diŏh ché̤ṳ-gék ī-hâiu â̤ sŏng â̤ siông, duâi duâi ngék siŏh chói, dăng ciŏng ké iā ká̤ sók-dô téng pé gâe̤ng chói lā̤ dùng-sì bà̤ chók lì.