Hók-gióng Uōng-mìng Áng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-gióng Uōng-mìng Áng (福建網民案) sê téng 2009 nièng 6 nguŏk gáu 2010 nièng 4 nguŏk cī dâung sì-găng huák-sĕng diŏh Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ gì siŏh bĭk áng-giông. 25-huói gì Mìng-chiăng-muói Ngièng Hiēu-lìng (嚴曉玲) 2008 nièng 2 nguŏk sī-uòng, gŏng-gé̤ṳ ĭ-iêng ĭ-sĕng hô-sê̤ṳ gì puáng-duáng, Ngièng Hiēu-lìng sê ĭng giòng-găng ì sī. Ĭ nòng-nā̤ Lìng Séu-ĭng (林秀英) siŏng-séng ĭ sê ké̤ṳk siŏh piĕ gâe̤ng géng-chák-guŏh ô guăng-hiê gì pāi-giāng giòng-găng hâiu hâi sī, bók-guó dŏng-dê gīng-huŏng ngâing-chói gōng ĭ sê ĭng-ôi gṳ̆ng-nguôi-êng (宮外孕) sék-háik guó sâ̤ ì sī. 2009 nièng 6 nguŏk, ô săng ciáh Hók-ciŭ-chê gì ìng-guòng uăk-dông-ciā Huâng Iéng-kìng (范燕瓊), Iù Cĭng-êu (遊精佑), Ngù Huà-ĭng (吳華英) liēu-gāi ciā dâi-gié ī-hâiu, giók-dêng tì-gṳ̆ng bŏng-cô. Ĭ-gáuk-nè̤ng kiák giâ chāi-huōng Lìng Séu-ĭng gì luŏh-chiông, găk 6 nguŏk 24 hô̤ siông-duòng gáu uōng-duô gà̤-dēng. Săng nĭk cĭ hâiu, gīng-chák niăh diŏh cī săng ciáh nè̤ng, gâe̤ng ĭ guŏng diŏh káng-siū-sū diē-sié. Háuk-iêng kī-só cī săng ciáh nè̤ng huâng "hūi-báung-cô̤i" (誹謗罪), bók-guó ĭng-ôi céng-gé̤ṳ mâ̤ chṳ̆ng-cé̤ṳk, tié-láu mò̤-nièng-ngài diâng cô̤i. 2010 nièng 4 nguŏk 16 hô̤, diŏh cī săng ciáh nè̤ng ké̤ṳk guŏng-ák 9 gá nguŏk-nĭk cī hâiu, huák-iêng bé-mĭk sīng-puáng Huâng Iéng-kìng lâng nièng iū-gĭ-dù-hìng, Iù Cĭng-êu gâe̤ng Ngù Huà-ĭng hŭng-biĕk siŏh nièng iū-gĭ-dù-hìng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]