跳至內容

Hāi-lâung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


2004 nièng Éng-dô-iòng dâi-hāi-lâung

Hāi-lâung(海亂) sê siŏh cṳ̄ng hāi gà̤-dēng pó̤-huâi-lĭk iā giòng gì lâung(浪), ék-buăng sê iù hāi â-dā̤ dê-cīng īng-kī gì. Hāi-lâung nâ sê īng-hiōng gáu hāi-gièng, ô kō̤-nèng biéng siàng iā kō̤-pá gì tiĕng-căi.

Páh-ngṳ̀-gì chók-hāi cĭ sèng ék-buăng diŏh siăh ák-lâung(鴨卵). Găk Hók-ciŭ-uâ diē-sié, „ák lâung“ ô „ciŏng hāi-lâung ák giâ“(將海亂壓下) gì é-sé̤ṳ. Cuòi có̤i cā sê kuóh-dà̤ gì hŭng-sŭk.