Dê-cīng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê-cīng ciŏng chió có̤ ták

Dê-cīng (地震) iâ hô̤ lā̤ dê-ngù diōng-giĕng (地牛轉肩), sê cī dê-káe̤k iā ká̤ bóng chók nèng-liông sāng-sĕng gì cīng-dông. Găk lṳ̆k-dê gà̤-dēng, dê-cīng kō̤-nèng â̤ niông huōi-săng báuk-huák; găk hāi hĕ̤k-ciā dâi-iòng â-dā̤, â̤ huák-sĕng hāi-lâung.