跳至內容

Hŭng-siéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kiê-siéng, diêng-hŭng-siéng gì siŏh cṳ̄ng

Hŭng-siéng(風扇) sê siŏh cṳ̄ng siéng, ciŏng hiĕk-hiĕk có̤ siàng siŏh kuàng, dêng-dâe̤ng lā̤ ô hŭng, â̤ liòng.

Gô-dā̤ gì hŭng-siéng sê sāi buó có̤ gì, guá diŏh chió gì liòng gà̤-dēng, diŏh sāi nè̤ng cá â̤ dêng-dâe̤ng gì. Gĭng-dáng dŭ sê kék só-lâiu hĕ̤k-ciā gĭng-sṳ̆k có̤ gì, sāi diêng lì chiŏ-chiŏ, hô̤ lā̤ „diêng-hŭng-siéng“(電風扇). Ciā diêng-hŭng-siéng ng-sê chiông gô-dā̤ gì hŭng-siéng hŭ-uâng dŭ sê guá gà̤-dēng gì, ĭ ô buŏng guá gì gâe̤ng kiê gì lâng cṳ̄ng, hô̤ lā̤ diéu-siéng gâe̤ng kiê-siéng.