Hiêng-câi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hiêng-câi (現在) sê siŏh ciáh tiŭ-chiôngsì-găng gái-niêng, găk gô-dā̤ gâe̤ng ciŏng-lài cĭ găng.

Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, hiêng-câi iâ â̤ hô̤ lā̤ „hiêng-káik-sì“ (現刻時), ô gì sèng-âu gâe̤ng „gĭng-dáng“ (今旦) gì é-sé̤ṳ siŏh iông.